Zobrazit navigaci

Výchovný poradce

Kontakt na školního výchovného poradce: 

Ing. Lea Šveráková 

telefon: 380123386 

mail: lea.sverakova@seznam.cz

Činnost výchovné poradkyně:

 • Koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
 • Řeší neomluvené a zvýšené absence žáků
 • Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • Řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • Koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťuje vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vede jejich evidenci
 • Pečuje o integrované žáky s poruchami učení a chování
 • Pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SPU, konzultace s pedagogy, vyhodnocení jejich jejich účinnosti
 • Pečuje o nadané a talentované žáky – navrhuje další péči o tyto žáky, pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně nadané žáky
 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry
 • Spolupracuje s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Prachaticích, Úřadem práce, s Policií ČR a dalšími institucemi
 • Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům a jejich rodičům
 • Provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku, pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvy žáků na „Trzích práce“ v ČB, Prachaticích a také v německém Passau, zajišťuje návštěvy zástupců SŠ na ZŠ
 • Zajišťuje v listopadu informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení, spojenou s malou burzou středních škol
 • Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ, připravuje a vydává žákům zápisové lístky
 • Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení