Zobrazit navigaci

Povinně zveřejňované informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, školní družina, školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Město Vlachovo Březí, okres Prachatice, Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

3. Organizační struktura

Základní škola IZO: 047258721 – 1. i 2. stupeň umístěn na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí;

školní družina IZO: 114700141 – umístěna na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí;

školní jídelna IZO: 102487944 – umístěna na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí.

Adresa úřadovny (ředitelna) pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: nejsou stanoveny (schůzka – po předchozí domluvě el. poštou či tel. 388 320 215).

Telefonní čísla:   388 320 215            

Internetové stránky:    www.zs-vlachovobrezi.net

Adresa e-podatelny: škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa:    zspjb@zs-vlachovobrezi.net

Datová schránka: dv6dbem

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  661647389/0800 ČS a.s., Prachatice.

6. IČ: 47258721

7. DIČ: CZ47258721 

8. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické i listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),

c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

e) výroční zprávy o činnosti školy,

f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

g) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,

h) záznamy z pedagogických rad,

i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,

8.2. Směrnice školy:

8.2.1 Organizační řád: 

sm_1 Organizační řád a jeho součásti:

sm_2 Školní řád

sm_21 Směrnice k vyřizování stížností

sm_23 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

sm_33 Dlouhodobý plán školy

sm_36 Směrnice pro poskytování informací

sm_48 Vize školy

8.2.2 Výroční dokumentace školy: 

a) Výroční zpráva o činnosti školy – aktuální období

b) Výroční zpráva o poskytování informací – aktuální období

c) Plán práce – aktuální období

d) Minimální preventivní program – aktuální období

e) Hodnocení minimálně preventivního programu – aktuální období

f) ICT plán – aktuální období

g) Plán čerpání dovolené a dnů na samostudium – aktuální období

h) Rozbor pracovní úrazovosti – aktuální období

ch) Rozbor školní úrazovosti – aktuální období

 

8.2.4 Ostatní dokumentace školy:

 

a) Zřizovací listina

b) Žádost o přestup žáka do školy z jiné základní školy

c) Žádost o uvolňování z výuky v předmětu tělesná výchova

d) Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

e) Informovaný souhlas

f) Dotazník pro rodiče – Pedagogicko-psychologická poradna

g) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

h) Žádost o odklad povinné školní docházky

ch) Zápisní lístek do školní družiny

 

8.3 Údaje o rozpočtu:

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na této adrese: k nahlédnutí v ředitelně školy po předem ústně či písemně sjednané schůzce.  

9. Žádosti o informace

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice má zpracovanou směrnici pro poskytování informací. Tato směrnice je součástí Organizačního řádu školy a má označení „sm_36 Směrnice pro poskytování informací“. 

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v ředitelně školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu zspjb@zs-vlachovobrezi.net žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelny školy na adrese Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí, a to buď písemně, nebo ústně po předchozí domluvě termínu schůzky.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

a) Organizace používá následující formuláře: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2047

b) Žádost o přestup žáka do školy z jiné základní školy

c) Žádost o uvolňování z výuky v předmětu tělesná výchova

d) Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

e) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

f) Žádost o odklad povinné školní docházky

g) Zápisní lístek do školní družiny

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na:

http://www.msmt.cz/dokumenty.

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

15. Úhrady za poskytování informací: dle směrnice sm_36 Směrnice pro poskytování informací Organizačního řádu školy:

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  1,50

 

 

A3 jednostranné

  3,00

2.

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

Úhrady jsou vybírány v ředitelně školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za poslední kalendářní rok je k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy po předchozí domluvě termínu schůzky a dostupné na www stránkách školy